image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 431
  • Trong tuần: 2 700
  • Tất cả: 191842
Công văn yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng năm 2016

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 2303/SKHĐT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Vv thực hiện NQ 60/NQ-CP và báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân 9 tháng.

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Các ban quản lý dự án;

- Các chủ đầu tư

Thực hiện công văn số 8657/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 10 năm 2016 về việc thực hiện NQ 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị, Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2016 đến 30/9/2016. Trong đó, đối với dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch, đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân việc thực hiện và giải ngân chậm, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

2. Dự kiến khả năng thực hiện và giải ngân đến 31/1/2017 đối với từng dự án. Trường hợp không thể giải ngân hết chỉ tiêu vốn được giao thì đề xuất phương án điều chỉnh, điều chuyển, hoàn trả vốn báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Các ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo. Trường hợp không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch, để mất vốn thì các ngành, địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh.

(Mẫu biểu và công văn số 8657/BKHĐT-TH ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tải tại trang web khdt.nghean.gov.vn, mục Thông báo-VB điều hành)

(Tải mẫu biểu tại đây)

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo cáo đầy đủ danh mục dự án được bố trí vốn tại các Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 30/1/2016; số 2378/QĐ-UBND ngày 27/5/2016; số 6049/QĐ-UBND ngày 21/12/2015; số 262/QĐ-UBND ngày 15/1/2016; số 2504/QĐ-UBND ngày 02/06/2016 và các Quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An (nếu có).

Nội dung báo cáo đề nghị các đơn vị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 24/10/2016. Bản mềm gửi về địa chỉ mail: Phongtonghopkhdt@gmail.com.

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện đúng thời gian để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, các PGĐ;

- UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Mão

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974