image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 219
  • Trong tuần: 3 033
  • Tất cả: 263585
Công văn rà soát cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn TPCP chưa giải ngân giai đoạn 2012-2015
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại công văn số 831/UBND-KT ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 896/BKHĐT-TH ngày 09/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn TPCP chưa giải ngân các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

U UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:278/SKHĐT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày15 tháng 02 năm 2017


Vv rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn TPCP chưa giải ngân các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

Kính gửi: Chủ đầu các dự án sử dụng nguồn vốn

TPCP giai đoạn 2012-2015

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại công văn số 831/UBND-KT ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 896/BKHĐT-TH ngày 09/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn TPCP chưa giải ngân các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 369/TB-VPCP ngày 14/11/2016, Công văn số 9762/BTC-ĐT ngày 14/7/2016 của Bộ Tài chính báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2015 và vốn trái phiếu Chính phủ các năm 2012-2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự kiến danh mục dự án, tình hình giải ngân và dự kiến cắt giảm thu hồi về ngân sách trung ương số vốn TPCP chưa giải ngân không có nhu cầu sử dụng và giải ngân vượt kế hoạch các năm 2012, 2013, 2014, 2015 của tỉnh Nghệ An. (Đơn vị tải công văn số 896/BKHĐT-TH ngày 09/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các phụ lục đính kèm tại trang web khdt.nghean.gov.vn, mục Thông báo.)

(Tải tài liệu tại đây)

Để rà soát xác nhận danh mục dự án vốn TPCP chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012 -2015 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư căn cứ các biểu phụ lục theo công văn số 896/BKHĐT-TH ngày 09/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát báo cáo đầy đủ danh mục dự án còn vốn TPCP chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012, 2013, 2014, 2015. Đối với các dự án có số liệu giải ngân khác so với báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 9762/BTC-ĐT ngày 14/7/2016 và thông tin số liệu khác với các phụ lục nêu trên, đề nghị cung cấp xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch và các tài liệu liên quan để sở Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo. Đối với các dự án giải ngân vượt kế hoạch các năm được giao, đề nghị giải trình và cung cấp căn cứ pháp lý cụ thể về việc giải ngân vượt kế hoạch được giao. Trường hợp không có giải trình số liệu giải ngân đúng quy định, yêu cầu cắt giảm số vốn giải ngân vượt kế hoạch đã giao. Trường hợp chủ đầu tư không có công văn phản hồi xem như thống nhất với nội dung phụ lục.

Đây là nội dung quan trọng, để tránh bị thu hồi sai số vốn TPCP chưa giải ngân hoặc giải ngân vượt kết hoạch các năm 2012-2015, đề nghị các chủ đầu tư phối hợp rà soát và có văn bản phúc đáp về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 15/2/2016, đồng thời qua địa chỉ mail phongtonghopkhdt@gmail.com để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;

-UBND tỉnh;

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng: CN, NN, VX;

- Lưu: VT, TH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Đức

do thời gian yêu cầu gấp, đề nghị các chủ đầu tư phối hợp rà soát kịp thời và có văn bản phúc đáp về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 15/2/2016, đồng thời qua địa chỉ mail phongtonghopkhdt@gmail.com để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế h

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974