image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 3 762
  • Tất cả: 262323
Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư (ban hành Kèm theo Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 04 (bốn) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là Ủy viên UBND tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên UBND tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của UBND tỉnh;

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm, điều động luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với  Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

- Phòng Đăng ký kinh doanh;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Khoa giáo, Văn xã;

- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

- Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

- Phòng Kinh tế đối ngoại;

3. Biên chế công chức

a) Biên chế công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974