VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Quy hoạch, kế hoạch
Skip portletPortlet Menu
Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ (11/03/2019 10:42 AM)

Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Phục vụ cuộc họp UBND tỉnh theo Giấy mời số 580/GM-UBND ngày 11/10/2018) (12/10/2018 08:59 AM)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; UBND tỉnh phát hành Giấy mời số 580/GM-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
V/v góp ý dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (21/09/2018 11:04 AM)
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, sau nghiên cứu báo cáo của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là dự thảo Báo cáo). Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, kịp thời trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách nghe, cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình UBND tỉnh trong phiên họp tháng 10 năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An nghiên cứu, góp ý dự thảo Báo cáo và điền các thông tin, số liệu còn thiếu hoặc chưa phù hợp vào Biểu
Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (12/07/2018 03:13 PM)
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới theo Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu.
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư XDCB năm 2019 (10/07/2018 04:20 PM)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư XDCB năm 2019
Giấy mời làm việc kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2018 (15/09/2017 09:28 AM)
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018;
Khung và biểu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 (26/07/2017 10:50 AM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng khung và biểu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đề nghị các đơn vị tải về và hoàn thành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Công văn đề nghị các ngành xác định các quy hoạch chiến lược đến năm 2030 (25/05/2017 04:57 PM)
Dự thảo lần 2 báo cáo tổng kết 10 năm 2006 -2016 thực hiện NQ TW 4 về Chiến lược biển Việt Nam (15/05/2017 08:03 AM)
Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm 2006 -2016 thực hiện NQ TW 4 về Chiến lược biển Việt Nam (05/05/2017 04:31 PM)
 
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu