VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Quy hoạch, kế hoạch
Skip portletPortlet Menu
Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (12/07/2018 03:13 PM)
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới theo Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu.
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư XDCB năm 2019 (10/07/2018 04:20 PM)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư XDCB năm 2019
Giấy mời làm việc kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2018 (15/09/2017 09:28 AM)
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018;
Khung và biểu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 (26/07/2017 10:50 AM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng khung và biểu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đề nghị các đơn vị tải về và hoàn thành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Công văn đề nghị các ngành xác định các quy hoạch chiến lược đến năm 2030 (25/05/2017 04:57 PM)
Dự thảo lần 2 báo cáo tổng kết 10 năm 2006 -2016 thực hiện NQ TW 4 về Chiến lược biển Việt Nam (15/05/2017 08:03 AM)
Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm 2006 -2016 thực hiện NQ TW 4 về Chiến lược biển Việt Nam (05/05/2017 04:31 PM)
 
Giấy mời họp thảo luận Giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội năm 2017 (30/12/2016 03:01 PM)


Công văn đề nghị góp ý kiến điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Anh Sơn đến 2020 (28/12/2016 05:02 PM)
Hội nghị báo cáo 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg về Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020 (07/10/2016 09:50 AM)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghe Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Báo cáo); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị Báo cáo, UBND tỉnh đã nghe và cơ bản thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2016.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu