VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
Công Văn Góp Ý Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh Các Tỉnh Thành Phố (09/12/2015 02:23 PM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:    /SKHĐT-TH 

V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

     Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

-    Các sở: Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải,

     Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương;

-    UBND thành phố Vinh, UBND thị xã Cửa Lò.

                Ngày 20/03/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại công văn số 8931/UBND-TM ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức góp ý Dự thảo hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố và tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Để có cơ sở báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung dự thảo tại trang web của sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An chuyên mục thí điểm đổi mới quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và gửi ý kiến đóng góp về phòng Tổng hợp – Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 12/12/2015.


Tải tài liệu tại đây


Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./.Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ Sở; PGĐ phụ trách;

- Lưu: VT, TH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Cao Văn Chính

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu