VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
Giấy mời làm việc kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2018 (15/09/2017 09:28 AM)

    UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 2429/SKHĐT-TH

 

V/v Mời làm việc kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Nghệ An, ngày 15 tháng 9  năm 2017

      

                                 Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành;

                                                  - UBND các huyện, thành, thị.

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018;

 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1871/SKHĐT-TH ngày 21/7/2017 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2018 tỉnh nghệ An; Theo đó, yêu cầu các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch 2018 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 31/7/2017. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị chưa có báo cáo theo quy định, vì vậy, để đảm bảo đúng quy trình và chất lượng xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội và Đầu tư công năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Đơn vị khẩn trương gửi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định. Thời gian gửi về trước ngày 18/9/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức hội nghị thảo luận Kế hoạch 2018 với các ngành, các huyện, thành, thị.

Thời gian:  ngày 22/9/2017 (bắt đầu lúc 7h 30’),

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần mời tham dự: Đại diện Lãnh đạo, phòng Tài chính- Kế hoạch các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

2. Để hội nghị thảo luận có chất lượng và hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo đúng hướng dẫn xây dựng kế hoạch tại Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn số 1871/SKHĐT-TH của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 của địa phương

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 (cập nhật số liệu thực hiện và giải ngân đến 15/9/2017 và ước cả năm gắn với rà soát đề xuất điều chỉnh, điều chuyển các dự án giải ngân chậm theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công); Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018;

- Trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017 và  năm 2018 gắn với kế hoạch trung hạn 2016-2020 có chất lượng và hiệu quả; những kiến nghị đề xuất (Nếu có)

3. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được giao, đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành nhưng không bố trí đủ vốn theo tổng mức đầu tư được duyệt đề nghị đơn vị khẩn trương rà soát, trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hoặc xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được giao hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (nguồn vượt thu, kết dư hàng năm, nguồn ngân sách huyện, xã, huy động xã hội hóa...) để đảm bảo hoàn thành các công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 theo quy định của Trung ương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các nội dung, gửi báo cáo đúng thời gian quy định (gửi bản cứng, bản mềm kế hoạch KT-XH và đầu tư công năm 2018; bài phát biểu của đơn vị có thời lượng không quá 10 phút) và tham dự hội nghị thảo luận kế hoạch có chất lượng, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                           

- Như trên;            

- UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT, TH.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                                 Nguyễn Văn Độ

 

 

 

            

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu