VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
Tài liệu phục vụ Hội nghị ngày 10/9/2019 (09/09/2019 06:53 AM)
Tài liệu Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW phục vụ cuộc họp tại UBND tỉnh (GM số 324/GM-UBND) (10/06/2019 06:40 PM)
Dự thảo báo cáo 15 năm thực hiện NQ 37 (04/06/2019 05:34 PM)
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.
Đề cương và Phụ lục báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQTW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (12/05/2019 08:00 AM)
Đề cương và Phụ lục báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về chương trình hỗ trợ phát triển HTX (10/05/2019 04:11 PM)Tài liệu báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về nâng cao hiệu quả KTTT (Phục vụ cuộc họp UBND tỉnh theo Giấy mời số 206/GM-UBND ngày 09/4/2019) (10/04/2019 10:50 AM)

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; UBND tỉnh phát hành Giấy mời số 206/GM-UBND ngày 09/4/2019, tổ chức buổi làm việc nghe và cho ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (04/04/2019 10:24 AM)
Dự thảo báo cáo và phụ lục tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ (11/03/2019 10:42 AM)

Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (07/01/2019 08:31 AM)
Tích hợp quy hoạch: Từ khái niệm đến thực tiễn (19/11/2018 02:34 PM)

Tích hợp quy hoạch” – điểm cốt lõi trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 vẫn còn là một vấn đề khó hiểu đối với các cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức tư vấn quy hoạch. Nhận thức giữa các nhà quản lý và chuyên gia tư vấn quy hoạch về “tích hợp quy hoạch” chưa thống nhất và chưa phù hợp với quan điểm của Luật.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu