VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Chương đến năm 2020 (24/06/2016 03:41 PM)

Ngày  04/05/2016, UBND tỉnh Nghệ An banh hành quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Chương đến năm 2020.

(Tải tài liệu tại đây)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020 (24/06/2016 03:35 PM)
Ngày  13/05/2016, UBND tỉnh Nghệ An banh hành quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020.
Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020 (24/06/2016 03:31 PM)
Ngày  13/05/2016, UBND tỉnh Nghệ An banh hành quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020.
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 (17/06/2016 11:01 AM)
Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 (17/06/2016 10:52 AM)
Đề nghị báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (15/06/2016 10:18 AM)

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/07/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Chương trình công tác năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị Quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (14/06/2016 01:45 PM)

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 06-Tr/TU ngày 05/01/2016 và Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan chuẩn bị Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020 (26/05/2016 04:45 PM)

Ngày  13/05/2016, UBND tỉnh Nghệ An banh hành quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020

 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Chương đến năm 2020 (26/05/2016 04:37 PM)

Ngày  04/05/2016, UBND tỉnh Nghệ An banh hành quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Chương đến năm 2020.

(Tải tài liệu tại đây)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Con Cuông đến năm 2020 (26/04/2016 07:54 AM)
 
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>  
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu