Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: hienthitthcnewnew
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư nhóm B, C Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi nhóm A, B Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi nhóm A, B Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định đề xuất dự án của nhà đầu tư Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách tỉnh tham gia thực hiện dự án Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định đề xuất dự án nhóm A, B, C (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh) Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu (dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư) Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Thủ tục hành chính
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư nhóm B, C Thủ tục hành chính
<<   <  1  >  >>