Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Một số nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (12/08/2019 10:28 AM)

Ngày 12/8/2019, tại thành phố Huế, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 Vùng miền Trung và Tây Nguyên gồm 19 địa phương.

 

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KTQD Trần Quốc Phương

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày một số nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công. Theo đó, một trong những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2019 liên quan đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật là việc Bộ Kế hoạch đầu tư đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 với tỷ lệ 90,7% số phiếu đồng ý. Luật đã thể chế hóa quan điểm, mục tiêu khi xây dựng dự thảo Luật và đã đạt được một số kết quả như:

Một là, thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, quy định 2 loại vốn đầu tư công, bao gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đây là một thay đổi nhằm đảm bảo thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước, mang ý nghĩa rất quan trọng, dẫn tới thay đổi các quy trình, trình tự, thủ tục về dự án và kế hoạch đầu tư công, giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các loại nguồn vốn của ngân sách nhà nước như trước đây.

Đồng thời, sự thay đổi này giúp xây dựng được quy trình riêng cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật theo hướng tăng cường phân cấp, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có nguồn vốn này nhưng vẫn đảm bảo được công tác theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo.

Hai là, tháo gỡ vướng mắc lớn nhất trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công, đó là trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Luật Đầu tư công sửa đổi đã tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Trong đó, đáng chú ý nhất là phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đưa vấn đề này trở thành một nội dung của thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, và do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thẩm định (trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở tổng số vốn kế hoạch trung hạn của đơn vị mình được cấp có thẩm quyền phân bổ.

Ba là, phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, vừa bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan Quốc hội, hội đồng nhân dân, vừa tăng tính chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, xử lý được những tình huống phức tạp như dự án sử dụng nhiều nguồn vốn thuộc các cấp ngân sách khác nhau.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch hóa, nhằm đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, khắc phục được vướng mắc lớn nhất về đầu tư công trước đây, đó là vấn đề “con gà, quả trứng” - nghĩa là vốn có trước hay dự án có trước.

Đồng thời, đơn giản hóa mạnh mẽ quy trình giao kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm, theo đó, phân cấp thẩm quyền quyết định cho người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong danh mục kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong kế hoạch hằng năm.

Năm là, nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, Luật bổ sung quy định về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Theo đó, tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí.

Với những điểm mới nêu trên, việc thực thi Luật Đầu tư công sửa đổi sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án, do việc đơn giản hóa thủ tục, phân cấp mạnh mẽ. Thực hiện Luật Đầu tư công sửa đổi cũng sẽ góp phần cải thiện tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn chậm trễ bao lâu nay. Các quy định mới tuy vẫn chặt chẽ để đảm bảo sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công quý giá, nhưng cũng vừa tạo thuận lợi trong điều chỉnh kế hoạch để tăng tỷ lệ giải ngân, hạn chế kéo dài thời gian thực hiện, chuyển nguồn…

Đối với định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Trên cơ sở Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, phân công các đơn vị trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; các nguyên nhân khách quan và chủ quan và bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; rà soát nhu cầu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn ứng trước còn lại chưa bố trí thu hồi trong giai đoạn 2016-2020, số cần thiết bố trí cho các dự án chuyển tiếp chuyển sang giai đoạn 2021-2025.

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phù hợp quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, bám sát các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 (trong đó có các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu về tài chính, ngân sách, đầu tư) dự kiến trình Đại hội các cấp; Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020./.

 Nguyễn Doãn Hùng - Sở KH&ĐT

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu