Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương ương) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Thông báo lập địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tách doanh nghiệp (Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH hai thành viên trở lên) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Sáp nhập doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH hai thành viên trở lên) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Hợp nhất doanh nghiệp (Thành lập mới công ty được hợp nhất là công ty TNHH hai thành viên trở lên) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Giải thể doanh nghiệp Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi thành viên (Trường hợp tiếp nhận thành viên mới) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi thành viên (Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi thành viên (Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi thành viên (Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đăng ký thay đổi thành viên (Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
<<   <  1  2  3  >  >>