Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH 1 thành viên
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Công ty TNHH 1 thành viên
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Công ty TNHH 1 thành viên
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Công ty TNHH 1 thành viên
Tách doanh nghiệp (Thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH một thành viên) Công ty TNHH 1 thành viên
Sáp nhập doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH một thành viên) Công ty TNHH 1 thành viên
Hợp nhất doanh nghiệp (Thành lập mới công ty được hợp nhất là công ty TNHH một thành viên) Công ty TNHH 1 thành viên
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên
Giải thể doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Công ty TNHH 1 thành viên
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần Công ty TNHH 1 thành viên
Chia doanh nghiệp (Thành lập mới công ty được chia là công ty TNHH một thành viên) Công ty TNHH 1 thành viên
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên
Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Công ty TNHH 1 thành viên
Thông báo lập địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Công ty TNHH 1 thành viên
<<   <  1  2  3  >  >>