Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Giải thể liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất hoặc hư hỏng) Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất hoặc hư hỏng) Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Quỹ tín dũng, Liên hiệp HTX
<<   <  1  2  >  >>