Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện Công ty hợp danh
Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Công ty hợp danh
Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện Công ty hợp danh
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Công ty hợp danh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Công ty hợp danh
Thông báo tạm ngừng kinh doanh Công ty hợp danh
Thông báo lập địa điểm kinh doanh Công ty hợp danh
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Công ty hợp danh
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh Công ty hợp danh
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương Công ty hợp danh
Giải thể doanh nghiệp Công ty hợp danh
Đăng ký thay đổi thay đổi tỷ lệ vốn góp Công ty hợp danh
Đăng ký thay đổi thành viên Công ty hợp danh
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp Công ty hợp danh
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký) Công ty hợp danh
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp nghiệp (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký) Công ty hợp danh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp Công ty hợp danh
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Công ty hợp danh
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty hợp danh
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty hợp danh
<<   <  1  2  >  >>