Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài Công ty cổ phần
Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Công ty cổ phần
Giải thể doanh nghiệp Công ty cổ phần
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Công ty cổ phần
Thông báo tạm ngừng kinh doanh Công ty cổ phần
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Công ty cổ phần
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty cổ phần
Sáp nhập doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần) Công ty cổ phần
Hợp nhất doanh nghiệp (Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần) Công ty cổ phần
Tách doanh nghiệp (Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần) Công ty cổ phần
Chia doanh nghiệp (Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần) Công ty cổ phần
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài Công ty cổ phần
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Công ty cổ phần
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Công ty cổ phần
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp Công ty cổ phần
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần
<<   <  1  2  3  >  >>